Search Aurora's site

Search Aurora's site

Datadestruktion: Aurora Utplåna Känslig eller Hemlig Data i Stockholm - data destruktion, trust the professionals at Aurora Data Recovery

Datadestruktion, Utplåna Hemlig Data på Hårddiskar i Stockholm


Aurora kan utplåna & förstöra känslig data från hårddiskar i StockholmNågra situationer när datadestruktion erfordras


Swedish flag
  • Ett unikt destruktionsattest utfärdas för varje enhet när den högsta nivån på utplåning krävs, som är fallet för försvarsmakten eller många myndigheters hårddiskar.

  • Attest för förstöring för multipla av 10 enheter utfärdas för destruktion på kommersiell nivå. Det bör påpekas att även kommersiell nivå säkerhet används ofta av finansiella institutioner (banker), sjukhus och andra krävande datadestruktion kunder.UK flag
  • A unique certificate of destruction is issued for each drive when the highest level of destruction is required, as in the case for military or many government departments.

  • Certificates of destruction for multiples of 10 drives are issued for commercial level destruction. It should be indicated that even commercial level security is frequently used by financial institutions (banks), hospitals and other demanding data destruction customers.

utplåna data  Radering av användardata från hårddisk i säkerhetssyfte | Kommersiell nivå (inklusive destruktionsattest)
695 sek
75 eur
utplåna data  Radering av all data från hårddisk i säkerhetssyfte | Högsta, militär nivå (inklusive destruktionsattest)
1395 sek
148 eur

Kontakta oss +46-8-792 22 40 för detaljerad information om Datadestruktion eller radering av känslig data


Datadestruktion:Aurora Utplåning av Känslig eller Hemlig Data i Göteborg & Malmö

DataDestruktion, Utplåning av konfidentiell information. Aurora utför total utplåning av all digital information på hårddiskar. Bland våra data destruktion kunder är Försvaret, SAAB, Ericsson, KS, ett flertal banker, regional sjukhus, myndigheter.

Data stöld från kasserade hårddiskar är ett allvarligt problem för varje företag och myndighet, särskilt eftersom båda omfattas av stränga regler vad gäller lagring av personlig data. Sjukhusjournaler samt patientsekretess, finansiell information och Banksekretess, känslig information rörande forskning och patent, allt som berör rikets säkerhet är bara ett fåtal exempel av data som måste förintas när en hårddisk eller PC har nått slutet av sin livslängd. Detta är en huvudorsak till att så många organisationer väljer centraliserad lagring. När lokala diskar elimineras från enskilda servrar elimineras även risken för känslig data som återvinns från dessa servrar. För att förbereda sig för återvinning är det inte tillräckligt att radera data, eftersom det är återställbart. Många andra företag kommer att tillämpa en mycket tveksam metod så som att avinstallera alla applikationer och operativsystem och "skrubba" de lokala skivorna med hjälp av programvaruverktyg som kommer att skriva över skivans innehåll dussintals gånger. Dock är denna metod allt annat än pålitlig och bör aldrig användas vid utplåning av känslig data.

Datatyveri fra kasserte harddisker er et alvorlig problem for alle bedrifter og myndigheter, særlig siden begge er underlagt strenge regler om lagring av personopplysninger. Sykehusopplysninger samt tavshemmelighet, finansiell informasjon og bankhemmelighet, sensitiv forskning og patentinformasjon, alt som handler om nasjonal sikkerhet, er bare noen få eksempler på data som må ødelegges når en harddisk eller PC har nådd slutten av livet. Dette er en stor grunn til at så mange organisasjoner velger sentralisert lagring. Når lokale disker blir eliminert fra enkelte servere, elimineres også risikoen for sensitive data som gjenvinnes fra disse serverne. For å forberede seg på gjenoppretting er det ikke nok å slette data, da det er gjenvinnbart. Mange andre selskaper vil bruke en svært tøff metode som å avinstallere alle applikasjoner og operativsystemer og "skrubbe" de lokale diskene ved hjelp av programvareverktøy som vil overskrive innholdet på disken dusinvis av ganger. Denne metoden er imidlertid alt annet enn pålitelig og bør aldri brukes til å slette sensitive data.

Andmete vargus visatud kõvakettadelt on iga ettevõtte ja asutuse jaoks tõsine probleem, eriti kuna mõlema suhtes kehtivad ranged eeskirjad isikuandmete säilitamiseks. Haigla andmed, samuti patsiendi konfidentsiaalsus, finantsteave ja pangasaladus, tundlik uurimistöö ja patendiinfo, mis puudutab riiklikku julgeolekut, on vaid mõned näited andmetest, mis tuleb kõvaketta või arvuti eluea lõpuni hävitada. See on peamine põhjus, miks nii paljud organisatsioonid valivad tsentraliseeritud ladustamise. Kui kohalikud kettad eemaldatakse üksikutest serveritest, kõrvaldatakse ka nendest serveritest saadud tundlike andmete oht. Taastumise ettevalmistamiseks ei piisa andmete kustutamisest, kuna see on tagastatav. Paljud teised ettevõtted kasutavad väga kõhklevat meetodit, näiteks kõigi rakenduste ja operatsioonisüsteemide desinstallimist ning kohalike ketaste "puhastamist" tarkvaravahendite abil, mis kirjutavad üle kümneid kordi ketta sisu. See meetod on aga midagi muud kui usaldusväärne ja seda ei tohiks kunagi kasutada tundlike andmete kustutamiseks.

Datatyveri fra kasserede harddiske er et alvorligt problem for enhver virksomhed og myndighed, især da begge er underlagt strenge regler for opbevaring af personoplysninger. Sygehusoptegnelser samt patientens fortrolighed, finansiel information og bankhemmelighed, følsom forskning og patentinformation, alt hvad der vedrører den nationale sikkerhed er blot nogle få eksempler på data, der skal destrueres, når en harddisk eller pc har nået slutningen af ​​sit liv. Dette er en stor grund til, at så mange organisationer vælger centraliseret opbevaring. Når lokale diske fjernes fra individuelle servere, elimineres risikoen for følsomme data, der er genoprettet fra disse servere. For at forberede sig på gendannelse er det ikke nok at slette data, da det er genindvindeligt. Mange andre virksomheder vil anvende en meget tøvende metode som at afinstallere alle applikationer og operativsystemer og "skrubbe" de lokale diske ved hjælp af softwareværktøjer, der overskriver indholdet af disken snesevis af gange. Denne metode er dog alt andet end pålidelig og bør aldrig bruges til at slette følsomme datasitemap