Search Aurora's site

Datadestruktion: Aurora Utplåna Känslig eller Hemlig Data i Stockholm - data destruktion, trust the professionals at Aurora Data Recovery

Utplåning av Hemlig Data & Datadestruktion i Stockholm, miljövänligt återvinning av hårddiskNytt EU direktiv

En nytt EU direktiv sätter hårdare krav på Datadestruktion: Radering av känslig data från en hårddisk från lagringsmedia. Aurora kan vara din partner för radering av sådan dataNågra scenarier när hårddisk datadestruktion erfordras


Aurora utför utplåning av känslig eller hemlig data för kunder i hela Sverige

Data stöld från kasserade hårddiskar är ett allvarligt problem för varje företag och myndighet, särskilt eftersom båda omfattas av stränga regler vad gäller lagring av personlig data. Sjukhusjournaler, patientsekretess, finansiell information och banksekretess är bara ett fåtal exempel på data som måste utplånas när en hårddisk eller SSD har nått sin livslängd. Det gäller även känslig information rörande forskning och patent.

Data destruktion - utplåning av konfidentiell information. Aurora utför total radering av all digital information på hårddiskar. Bland våra data destruktion kunder är Försvaret, SAAB, Ericsson, KS, ett flertal banker, regional sjukhus, myndigheter.


Swedish flag
  • Ett unikt destruktionsattest utfärdas för varje enhet när den högsta nivån på utplåning krävs, som är fallet för försvarsmakten eller många myndigheters hårddiskar.

  • Destruktionscertifikat utfärdas i multiplar av tio enheter på kommersiell nivå. Det bör påpekas att även kommersiell nivås säkerhetsåtgärder används ofta av finansiella institutioner (banker), sjukhus och andra krävande datadestruktions kunder.


UK flag
  • A unique certificate of destruction is issued for each drive when the highest level of destruction is required, as in the case for military or many government departments.

  • Certificates of destruction for multiples of 10 drives are issued for commercial level destruction. It should be indicated that even commercial level security is frequently used by financial institutions (banks), hospitals and other demanding data destruction customers.


utplåna data  Radering av all användardata från hårddisk i säkerhetssyfte | Kommersiell nivå (inklusive destruktionsattest)
595 sek
65 eur
utplåna data  Radering av all data från hårddisk i säkerhetssyfte | Högsta, militär nivå (inklusive destruktionsattest)
1395 sek
148 eur


Kontakta oss +46-8-792 22 40 för detaljerad information om radering av känslig dataVi kan utplåna din hemlig data på ett säkert sätt

För att förbereda sig för återvinning är det inte tillräckligt att radera data, eftersom det är återställbart.

Många företag tillämpar en mycket tveksam metod så som att avinstallera alla applikationer samt operativsystem och skrubba de lokala skivorna med hjälp av programvaruverktyg som kommer att skriva över skivans innehåll ett antal gånger.

Dock är denna metod allt annat än pålitlig och bör aldrig användas vid utplåning av känslig data.


Utplåna Hemlig Data

För att förbereda sig för återvinning är det inte tillräckligt att radera data, eftersom det är återställbart. Många företag tillämpar en mycket tveksam metod så som att avinstallera alla applikationer och operativsystem och "skrubba" de lokala skivorna med hjälp av programvaruverktyg som kommer att skriva över skivans innehåll dussintals gånger. Dock är denna metod allt annat än pålitlig och bör aldrig användas vid utplåning av känslig data.

Datatyveri fra kasserte harddisker er et alvorlig problem for alle bedrifter og myndigheter, særlig siden begge er underlagt strenge regler om lagring av personopplysninger. Sykehusopplysninger samt tavshemmelighet, finansiell informasjon og bankhemmelighet, sensitiv forskning og patentinformasjon, alt som handler om nasjonal sikkerhet, er bare noen få eksempler på data som må ødelegges når en harddisk eller PC har nådd slutten av livet.återvinning
For å forberede seg på gjenoppretting er det ikke nok å slette data, da det er gjenvinnbart. Mange andre selskaper vil bruke en svært tøff metode som å avinstallere alle applikasjoner og operativsystemer og "skrubbe" de lokale diskene ved hjelp av programvareverktøy som vil overskrive innholdet på disken dusinvis av ganger. Denne metoden er imidlertid alt annet enn pålitelig og bør aldri brukes til å slette sensitive data. Återvinning

Andmete vargus visatud kõvakettadelt on iga ettevõtte ja asutuse jaoks tõsine probleem, eriti kuna mõlema suhtes kehtivad ranged eeskirjad isikuandmete säilitamiseks. Haigla andmed, samuti patsiendi konfidentsiaalsus, finantsteave ja pangasaladus, tundlik uurimistöö ja patendiinfo, mis puudutab riiklikku julgeolekut, on vaid mõned näited andmetest, mis tuleb kõvaketta või arvuti eluea lõpuni hävitada. återvinning Taastumise ettevalmistamiseks ei piisa andmete kustutamisest, kuna see on tagastatav. Paljud teised ettevõtted kasutavad väga kõhklevat meetodit, näiteks kõigi rakenduste ja operatsioonisüsteemide desinstallimist ning kohalike ketaste "puhastamist" tarkvaravahendite abil, mis kirjutavad üle kümneid kordi ketta sisu. See meetod on aga midagi muud kui usaldusväärne ja seda ei tohiks kunagi kasutada tundlike andmete kustutamiseks.återvinning

Datatyveri fra kasserede harddiske er et alvorligt problem for enhver virksomhed og myndighed, især da begge er underlagt strenge regler for opbevaring af personoplysninger. Sygehusoptegnelser samt patientens fortrolighed, finansiel information og bankhemmelighed, følsom forskning og patentinformation, alt hvad der vedrører den nationale sikkerhed er blot nogle få eksempler på data, der skal destrueres, når en harddisk eller pc har nået slutningen af ​​sit liv. Dette er en stor grund til, at så mange organisationer vælger centraliseret opbevaring. Når lokale diske fjernes fra individuelle servere, elimineres risikoen for følsomme data, der er genoprettet fra disse servere. återvinning For at forberede sig på gendannelse er det ikke nok at slette data, da det er genindvindeligt. Mange andre virksomheder vil anvende en meget tøvende metode som at afinstallere alle applikationer og operativsystemer og "skrubbe" de lokale diske ved hjælp af softwareværktøjer, der overskriver indholdet af disken snesevis af gange. Denne metode er dog alt andet end pålidelig og bør aldrig bruges til at slette følsomme data återvinning

återvinning
Miljövänligt återvinning